E-ITS: Eesti Infoturbestandard

Mis on E-ITS? E-ITS, mis tähistab Eesti Infoturbestandardit, on kogum juhiseid ja nõudeid, mille eesmärk on tugevdada infoturbe praktikaid Eesti organisatsioonides. Standardi väljatöötamine on osa riiklikust püüdlusest suurendada digitaalse turvalisuse taset nii avalikus kui ka erasektoris, tagades sellega andmete kaitse, süsteemide usaldusväärsuse ja IT-taristu terviklikkuse.

E-ITS tähtsus E-ITS standard on oluline samm riiklikul tasandil, et adresseerida kasvavaid küberriske ja ohte, mis kaasnevad üha digitaliseeruvama ühiskonnaga. Standardi rakendamine aitab organisatsioonidel vastata nii kohalikele kui rahvusvahelistele nõuetele, parandades samas nende valmisolekut ja reageerimisvõimet infoturbe intsidentidele. E-ITS aitab tagada, et organisatsioonide infoturbepoliitikad on kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide ja normidega.

Peamised komponendid E-ITS koosneb mitmest peamisest komponendist ja soovitusest:

  1. Riskijuhtimine: Standard nõuab, et organisatsioonid rakendaksid põhjalikku riskijuhtimisprotsessi, mis hõlmab regulaarset riskianalüüsi ja riskide maandamise meetmete uuendamist.
  2. Juhtimine ja vastutus: Selged juhised selle kohta, kuidas infoturbe eest vastutus jaotub organisatsiooni sees, tagades, et juhtkond on kaasatud ja vastutav infoturbe protsesside eest.
  3. Füüsiline ja keskkonnaalane turvalisus: Nõuded füüsiliste turvameetmete rakendamiseks, mis kaitsevad organisatsiooni varasid ja andmekeskusi.
  4. Juhtumite haldamine ja taastumine: Protsessid ja protseduurid, mis tagavad kiire ja tõhusa reageerimise turvaintsidentidele ning andmete ja süsteemide taastamise.
  5. Töötajate teadlikkuse ja koolituse programmid: Juhised töötajate regulaarseks koolitamiseks ja teavitamiseks infoturbealastest ohtudest ja parimatest praktikatest.

E-ITS standardi järgimine ei ole ainult vajalik samm seadusnõuete täitmiseks, vaid ka oluline strateegiline otsus, mis suurendab organisatsiooni usaldusväärsust ja konkurentsivõimet. Standardi kasutuselevõtt aitab mitte ainult kaitsta kriitilist infrastruktuuri ja tundlikke andmeid, vaid ka tõsta üldist teadlikkust infoturbe tähtsusest nii töötajate kui ka laiema avalikkuse hulgas.

Kui teie ettevõte vajab E-ITS juurutamisega abi, siis küsi Infratech meeskonnalt selleks abi.


Andmekaitsereeglid ja ettevõtete vastutus: IT-valdkonna väljakutsed